BFG

Szanowni Państwo,

wypełniając obowiązek określony w Ustawie z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji informujemy, że Depozyty klientów Banku Spółdzielczego w Oleśnicy są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).Wysokość i warunki gwarancji

Depozyty zgromadzone przez każdego z deponentów w Banku objęte są w całości gwarancjami BFG do wysokości 100 000 EUR w złotych , obliczanej według kursu średniego NBP z dnia spełnienia warunku gwarancji.

Kto może otrzymać świadczenie?

Podmioty uprawnione

 1. Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:
  • osoby fizyczne,
  • szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
  • rady rodziców.
 2. W przypadku prowadzenia przez Bank rachunku powierniczego, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku, a w granicach pozostałej kwoty deponentem jest powiernik.
 3. W przypadku prowadzenia przez Bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny), deponentem jest każda z tych osób – w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie – w częściach równych.

Podmioty nieuprawnione

 • Skarb Państwa,
 • Narodowy Bank  Polski,
 • banki, banki zagraniczne oraz instytucje kredytowe, o których mowa w ustawie - Prawo bankowe,
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa,
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
 • instytucja finansowa,
 • firmy inwestycyjne, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i uznane firmy inwestycyjne z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia (rozporządzenie nr 575/2013 to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie  wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.),
 • osoby i podmioty, które nie zostały zidentyfikowane przez  Bank,
 • krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń oraz krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2018 r. poz. 999 z późn.zm.),
 • fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające i oddziały towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 z późn. zm.),
 • otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne i pracownicze towarzystwa emerytalne, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2018 r. poz.1906 z późn.zm.),
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organy władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

wróć do listy
Przeczytaj również

„Kartowe emocje z Grupą BPS” – Startujemy!

W związku ze zbliżającymi się Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi Beijing 2022, wspólnie z Visa przygotowaliśmy wyjątkowy konkurs dla klientów indywidualnych korzystających z kart Visa.

 


Okres promocji:
od 15.09 do 31.12.2021 r.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy klienci indywidualni, którzy już posiadają kartę Visa (debetową lub kredytową) albo zawnioskują o jej wydanie w trakcie trwania promocji.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy:


Nagrodą główną jest samochód z napędem hybrydowym – Toyota Yaris Hybrid.
Ponadto, do wygrania są:

 • 24 smartfony Samsung Galaxy 32A,
 • 25 telewizorów 4K firmy Panasonic,
 • 1 000 gadżetów Visa związanych z igrzyskami olimpijskimi.

Łączna wartość nagród wynosi 200 000 zł.

Regulamin znajduje się na stronie: http://kartoweemocje.pl/

więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Niedokonanie zmian ustawień na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.