Zmiany w Tabeli oprocentowania rachunków bankowych

Szanowni Klienci,

informujemy, że od dnia 7 lipca 2020 roku zmianie ulega wysokość oprocentowania rachunków bankowych (w tym oszczędnościowych). Tabelę oprocentowania znajdą Państwo w każdej placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku  https://www.bsolesnica.pl/taryfa-opłat-i-prowizjiZmienione oprocentowanie obowiązuje od 07.07.2020r., z zastrzeżeniem, że oprocentowanie rachunków osób fizycznych ulega zmianie w dacie odnowienia lecz nie później niż od  dnia 07.09.2020r.

Jeżeli zgadzają się Państwo na te zmiany, nie muszą Państwo nic robić. Jeśli jednak nie zgadzają się Państwo na zmiany, mogą Państwo złożyć w naszym Banku wypowiedzenie umowy, wówczas:

- osoby fizyczne -  umowa wygaśnie dzień przed wejściem zmian obowiązujących od dnia 7.09.2020r.;

- klienci instytucjonalni -  umowa wygaśnie z dniem złożenia wypowiedzenia.

Z poważaniem,

Zarząd Banku Spółdzielczego w Oleśnicy

wróć do listy
Przeczytaj również

Komunikat dotyczący weryfikacji dokumentów potwierdzających umocowanie beneficjentów w ramach PFR

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

Należy pamiętać, że:

1) Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;

2) Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie powinny być zgodne ze wzorem zawartym w Regulaminie PFR i należy przedłożyć je wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokumenty: Pełnomocnictwo lub Oświadczenie należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału:

  1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
    ·        na adres mailowy: depozyty@bsolesnica.pl z tytułem „PFR – dokumenty”
  2. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi (oryginały):
    ·        osobiście do Centrali Banku – Wydział Depozytów o, 56-400 Oleśnica, ul.Wrocławska 36,
    ·        przesłać pocztą/kurierem na adres: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy ul. Wrocławska 36, 56-400 Oleśnica (z adnotacją „PFR – dokumenty”)

Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, należy dostarczyć do Banku wydruk z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający umocowanie Beneficjenta.

W przypadku spółki handlowej w imieniu, której Umowę Subwencji Finansowej zawarła osoba upoważniona do jednoosobowej reprezentacji firmy zgodnie z KRS na dzień zawarcia Umowy, należy dostarczyć do Banku aktualny odpis z KRS, jeśli został pobrany na dzień zawarcia Umowy Subwencji lub pełny odpis z KRS, jeśli został pobrany na dzień złożenia dokumentów do Banku.

Wydruk z bazy CEiDG oraz odpis KRS należy przekazać do Banku osobiście (Centrala Banku – Wydział Depozytów, ul. Wrocławska 36, 56-400 Oleśnica) lub przesłać pocztą na adres: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy przy ul. Wrocławskiej 36, 56-400 Oleśnica

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

więcej

Komunikat

Szanowni Klienci,

informujemy, że od dnia 1 października 2020 roku zmianie ulega wysokość oprocentowania rachunków bankowych (w tym oszczędnościowych). Tabelę oprocentowania znajdą Państwo w każdej placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku www.bsolesnica.pl/taryfa-opłat-i-prowizji

Zmienione oprocentowanie obowiązuje od 01.10.2020r., z zastrzeżeniem, że oprocentowanie rachunków osób fizycznych ulega zmianie w dacie odnowienia lecz nie później niż od  dnia 01.12.2020r.

Jeżeli zgadzają się Państwo na te zmiany, nie muszą Państwo nic robić. Jeśli jednak nie zgadzają się Państwo na zmiany, mogą Państwo złożyć w naszym Banku wypowiedzenie umowy, wówczas:

- osoby fizyczne -  umowa wygaśnie dzień przed wejściem zmian obowiązujących od dnia 1.12.2020r.;

- klienci instytucjonalni -  umowa wygaśnie z dniem złożenia wypowiedzenia.

Z poważaniem,

Zarząd Banku Spółdzielczego w Oleśnicy

więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Niedokonanie zmian ustawień na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.