Szukasz finansowania dla swojej pierwszej nieruchomości – planujesz zakup mieszkania, działki budowlanej albo budowę domu? Skorzystaj z Bezpiecznego Kredytu z dopłatami do rat w ramach rządowego programu Pierwsze Mieszkanie.

Bezpieczny Kredyt to kredyt hipoteczny przeznaczony dla osób do 45. roku życia, które kupują pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny (w tym osób budujących dom metodą gospodarczą). Wsparcie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie polega na dopłatach do rat kredytu – co oznacza, znacząco niższe comiesięczne koszty kredytowania Twojej pierwszej nieruchomości.

 • formularz_84x79-db6f0f7f

  0% prowizji za udzieleni kredytu

 • splata_84x79-3bbb17e2

  Niskie koszty kredytu - RRSO tylko 4,86 z dopłatą do rat

 • zakres_96_c-c258837a
  Szeroki zakres finansowania - zakup mieszkania, budowa/zakup domu

 • warunki-32c9c3ec

  Proste zasady - brak wymogu zakupu dodatkowych produktów

 • splata_84x79-3bbb17e2

  Loteria Spłacamy Twój Kredyt - codziennie do wygrania 500 zł, a raz w miesiącu nawet 20 tys. zł

OPROCENTOWANIE

7,14%

PROWIZJA OD UDZIELENIA KREDYTU

0,00%

RRSO

4,86%

 • ok stałe raty kredytu z dopłatą przez 10 lat

  ok okres kredytowania – nawet do 30 lat

 • ok kwota kredytu – do 600 tys. zł

  ok brak wkładu własnego – możliwość finansowania 100%                                  zakupu/budowy

Więcej o programie

Kto może ubiegać się o kredyt w ramach programu Pierwsze Mieszkanie

Osoby, które planują zakup lub budowę pierwszego mieszkania albo domu i jednocześnie spełniają następujące warunki:

 • nie posiadają i przed dniem udzielania kredytu nie posiadały prawa własności mieszkania albo domu bądź nie przysługuje im i przed dniem udzielenia kredytu nie przysługiwało spółdzielcze prawo do mieszkania albo domu, 
 • w dniu udzielenia kredytu nie ukończyły 45 lat,
 • w dniu złożenia wniosku nie są stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta w okresie poprzednich 36 miesięcy,
 • posiadają zdolność kredytową.
Zasady Bezpiecznego Kredytu
 • W ramach Bezpiecznego Kredytu będzie można:
  • kupić mieszkanie lub domu na rynku pierwotnym albo wtórnym,
  • wybudować dom wraz z jego wykończeniem, a także kupić działkę lub jej część w celu budowy na niej domu,
  • pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej,
  • pokryć nakłady związane z realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej.
 • Kredyt można otrzymać do wysokości maksymalnie:
  • Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
   • 500 tys. zł, a 
   • 100 tys. zł w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu,
  • dla gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko
   • 600 tys. zł
   • 150 tys. zł, w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu,
 • Z dopłaty do rat bezpiecznego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat.
 • Dowolność co do standardu i położenia mieszkania – przy kupnie nie  obowiązuje limit ceny 1 m2.
 • Formuła oprocentowania kredytu:
  • w okresie dopłat (pierwsze 120 miesięcy) oprocentowanie kredytu jest okresowo stałe, następnie
  • oprocentowanie zmienne, chyba, że klient zdecyduje kontynuować oprocentowanie stałe.
 • System spłaty rat:
  • w okresie dopłat raty są malejące,
  • po okresie dopłat raty są annuitetowe, czyli równe.
Zasady ustalania dopłat
 • Dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych,
 • Dopłata obniża kwotę raty,
 • Wysokość dopłaty oblicza bank zgodnie z wzorem:

  D=Ks*((W-2%))/12
  gdzie:
  D –     kwota dopłaty,
  Ks –     część kapitałowa bezpiecznego kredytu 2% pozostająca do spłaty,
  W –     obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej.
 • Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, obliczonej na podstawie przekazywanej do BGK informacji banków kredytujących, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów.
 • Komunikat o wskaźniku średniej kwartalnej stopy procentowej BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 45 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego.
Podstawa prawna

Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

W tej sekcji pominęliśmy informacje, które są szczegółowo wyjaśniane w „Więcej o programie” (Kto może ubiegać się o kredyt w ramach programu Pierwsze MieszkanieZasady Bezpiecznego KredytuZasady ustalania dopłatWięcej informacji o programiePodstawa prawna)

 

Czy oprocentowanie kredytu jest stałe w całym okresie spłaty?

Oprocentowanie kredytu jest stałe wyłącznie w okresie dopłat, czyli przez pierwsze 120 miesięcy (10 lat). Po tym okresie oprocentowanie jest zmienne. Zmienia się także system spłaty rat:

 • w okresie dopłat raty są malejące,
 • po okresie dopłat raty są równe, chyba że kredytobiorca złoży wniosek o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty.

 

Czy muszę posiadać wkład własny, aby otrzymać Kredyt 2%?

Nie wymagamy wkładu własnego. Jeśli nie masz wkładu własnego lub masz tylko niską kwotę wkładu własnego, część Twojego kredytu możemy objąć gwarancją BGK.

 

Jakie jest oprocentowanie kredytu, kiedy minie 10 lat i dopłaty się skończą?

Kiedy minie 10 lat i nie będą już Ci przysługiwały dopłaty. Kredyt oprocentowany będzie wówczas w formule zmiennej, jako suma wskaźnika referencyjnego i marży, którą określimy w umowie. 

 

Czy mogę skorzystać z Bezpiecznego Kredytu na zakup nieruchomości do celów inwestycyjnych?

Nie, Bezpieczny Kredyt możesz przeznaczyć tylko na zakup mieszkania lub budowę domu jednorodzinnego dla własnych celów mieszkaniowych. Kredyt nie obejmuje zakupu nieruchomości do celów inwestycyjnych.

 

Czy mogę wykorzystać Bezpieczny Kredyt na remont mieszkania?

Nie, z Bezpiecznego Kredytu nie możesz wyremontować mieszkania. Jest on dostępny tylko dla osób planujących zakup lub budowę pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego.

 

Czy mogę przeznaczyć pieniądze z Bezpiecznego Kredytu na zakup działki budowlanej?

Tak, jeśli na działce, którą kupujesz, planujesz następnie zbudować dom jednorodzinny i w nim mieszkać.

 

Czy jest określona wielkość mieszkania, którego kupno mogę sfinansować z kredytu?

Przy kupnie nie obowiązuje limit cenowy za metr kwadratowy mieszkania. Masz także dowolność jeśli chodzi o standard i położenie mieszkania. Jedyny limit ceny mieszkania, który musisz wziąć pod uwagę, to:

 • kwota kredytu: jest to maksymalnie 600 tys. zł dla małżeństwa, pary z dzieckiem lub singla z dzieckiem lub maksymalnie 500 tys. zł dla singla oraz
 • kwota wkładu własnego: maksymalnie 200 tys. zł.

 

Kiedy mogę stracić prawo do dopłat?

Stracisz prawo do dopłat, m.in. gdy:

 • zostaniesz prawomocnie skazany za przestępstwo wyłudzenia kredytu (określone w art. 297 § 1 lub 2 Kodeksu karnego);
 • nie zamieszkasz w mieszkaniu lub domu w ciągu dwóch lat od nabycia prawa własności lub zgłoszenia zakończenia budowy domu jednorodzinnego;
 • sprzedasz lokal innej osobie niż ta, z którą wspólnie wziąłeś Bezpieczny Kredyt;
 • wynajmiesz lub zmienisz sposób użytkowania kredytowanej nieruchomości, co spowoduje, że nie będzie ona służyła zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych;
 • ogłosisz upadłość konsumencką;
 • jeśli kredytobiorca, który w dniu udzielenia kredytu jako jedyny spełniał warunek < 45 lat przestanie być stroną umowy kredytowej (z wyjątkiem śmierci);
 • w ciągu trzech lat częściowo spłacisz kredyt, chyba że:
 • spłata dotyczy jedynie części objętej gwarancją,
 • łączna wysokość spłaty i wniesionego wkładu własnego nie przekroczyła 200 tys. zł,
 • łączna wysokość spłaty i zapłaconej raty kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej raty pomniejszonej o dopłatę;
 • zmienił się sposób oprocentowania kredytu ze stałego na zmienne;
 • nabędziesz prawo własności innego mieszkanie lub domu bądź nabędziesz spółdzielcze prawo do innego mieszkania albo domu, chyba że prawo to uzyskasz w drodze dziedziczenia;
 • przez okres co najmniej 12 miesięcy nie będziesz prowadził gospodarstwa domowego w nieruchomości, chyba że:
 • drugi z kredytobiorców dalej je prowadzi,
 • lokal został wyłączony z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego.

 

Czy po utracie dopłat można je ponownie wznowić?

Jeśli wynająłeś lub użyczyłeś nieruchomość albo przez co najmniej 12 miesięcy nie prowadziłeś w niej gospodarstwa domowego, możesz wystąpić o wznowienie dopłat, pod warunkiem że:

 • już prowadzisz gospodarstwo domowe w tej nieruchomości,
 • nie wynajmujesz tej nieruchomości ani jej części,
 • po wygaśnięciu dopłat nie wystąpiły inne zdarzenia, które powodują utracenie przez Ciebie prawa do dopłat m.in. nie zostałeś prawomocnie skazany za przestępstwo wyłudzenia kredytu określone w art. 297 § 1 lub 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

 

Co dzieje się z dopłatami w przypadku nadpłaty kredytu?

Jeżeli chcesz spłacić część kredytu przed terminem, musisz pamiętać, że wówczas będziemy od Ciebie wymagać zwrotu dopłat. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy:

 • spłaty dokonasz po upływie 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu, lub
 • spłata dotyczy części objętej gwarancją, lub
 • łączna wysokość tej spłaty i Twojego wkładu własnego nie przekroczyła 200 tys. zł, lub
 • łączna wysokość tej spłaty i zapłaconej przez Ciebie raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu.

 

Czy stracę dopłatę, jeśli spóźnię się z płatnością raty?

Jeśli spóźnisz się ze spłatą raty kredytu w danym miesiącu stracisz dopłatę za ten miesiąc. W takim przypadku będziemy wymagać pełnej raty kapitałowo-odsetkowej bez uwzględnienia dopłat. Po spłacie zaległości dopłaty są wznawiane.

 

Czy z Bezpiecznego Kredytu mogę pokryć wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej?

Tak. W ramach Bezpiecznego Kredytu możesz także:

 • kupić mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym albo wtórnym,
 • wybudować dom oraz go wykończyć, a także kupić działkę lub jej część z przeznaczeniem na budowę domu,
 • pokryć nakłady związane z realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej.

 

Czy Bezpiecznym Kredytem mogę refinansować istniejący kredyt hipoteczny?

Bezpiecznym kredytem nie można refinansować istniejącego kredytu hipotecznego. Jest to oferta wyłącznie dla osób, które planują zakup lub budowę swojego pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego.

 

Czy mogę skorzystać z Kredytu 2%, jeśli jestem samotnym rodzicem?

Tak, kredyt jest dostępny dla samotnych rodziców, którzy spełniają pozostałe wymagania, w tym odnośnie wieku i zdolności kredytowej.

 

Czy mogę otrzymać Bezpieczny Kredyt, jeśli mój partner odziedziczył mieszkanie?

Tak, jeśli sprzedał je przed ukończeniem 18 lat. Gdy kredytobiorca lub osoba prowadząca z nim wspólne gospodarstwo domowe odziedziczyła lub otrzymała w formie darowizny nie więcej niż jeden lokal lub dom jednorodzinny, ale zbyła go przed ukończeniem 18 lat, traktuje się ją jakby nie posiadała nieruchomości. W takiej sytuacji może skorzystać z Bezpiecznego Kredytu.

 

Jestem właścicielem lokalu ale nie nadaje się on do zamieszkania. Czy mogę skorzystać z Bezpiecznego Kredytu?

Jeżeli kredytobiorca i osoba prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe, posiadają lub posiadali lokal lub dom jednorodzinny wyłączony z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego, traktuje się̨ ich jakby nie posiadali nieruchomości. W takim wypadku możesz skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2%. Decyzje organu nadzoru budowlanego, które wyłączają lokal z użytkowania, mogą być związane np. z katastrofą budowlaną lub skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu. Warunkiem jest, aby decyzja taka została wydania co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie Bezpiecznego Kredytu 2%.

 

Czy oprocentowanie będzie takie same przez 10 pierwszych lat?

W dniu podpisania umowy będzie znane oprocentowanie na okres pierwszych 5 lat kredytowania oraz warunki ustalania oprocentowania na kolejne okresy. Po okresie pierwszych 5 lat oprocentowanie kredytu i nową wysokość dopłat ustalimy na podstawie obowiązującego u nas oprocentowania kredytów ze stopą stałą.

 

Jestem współwłaścicielem mieszkania – czy nadal mogę skorzystać z kredytu?

Kiedy jesteś współwłaścicielem mieszkania, możesz skorzystać z kredytu pod następującymi warunkami:

 • mieszkanie zostało nabyte w drodze dziedziczenia,
 • maksymalny udział we współwłasności mieszkania nie przekracza 50%,
 • nie mieszkasz w tym mieszkaniu od co najmniej 12 miesięcy.

Przydatne informacje

Jakie jest oprocentowanie kredytu i inne opłaty?

Taryfa opłat i prowizji

Oferta Banku w zakresie kredytów hipotecznych składa się z kredytów oprocentowanych wg formuły:

 • oprocentowania ustalanego w oparciu o zmienną stopę procentową
 • oprocentowania o okresowo-stałej stopie procentowej
Kredyt z oprocentowaniem zmiennym

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i indywidualnie ustalonej marży. Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M, której wysokość określana jest na 2 dni robocze przed dniem zawarcia umowy kredytu. Stopa referencyjna WIBOR 3M ustalana jest na okresy 3-miesięczne, wyznaczane datą zawarcia Umowy kredytu. Stopa oprocentowania kredytu zmienia się wraz ze zmianą Banku BPS S.A.

Kredyt z oprocentowaniem stałym przez 60 miesięcy od uruchomienia

Jeżeli chcesz zabezpieczyć się przed rynkowymi zmianami wskaźnika referencyjnego WIBOR możesz skorzystać z oferty z oprocentowaniem okresowo-stałym. Oferta taka oznacza, że przez 60 miesięcy od uruchomienia kredytu, rata Twojego kredytu będzie stała, następnie kredyt będzie oprocentowany wg formuły oprocentowania zmiennego, chyba że podejmiesz decyzję o kontynuacji oprocentowania w formule okresowo – stałej.

Możesz zmienić sposób oprocentowania, jeżeli:

 • kredyt został wypłacony w całości
 • posiadasz zdolność kredytową i płacisz raty w terminie
 • do końca okresu spłaty pozostało nie mniej niż 5 lat.

W celu zapoznania się z bieżącą ofertę kredytu hipotecznego z oprocentowaniem okresowo-stałym prosimy o kontakt z oddziałem Banku. Oferta – warunki cenowe kredytu zmieniają się co tydzień. Potwierdzeniem oferty cenowej dla pierwszego okresu oprocentowania okresowo-stałego kredytu jest wydany Formularz informacyjny.

Sprawdź, jak zabezpieczyć spłatę kredytu przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi

Klientom korzystającym z kredytów hipotecznych oferujemy atrakcyjne ubezpieczenia zabezpieczające kredytowane nieruchomości, a także życie i zdrowie kredytobiorców. Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Zobacz ubezpieczenia znajdujące się w ofercie Banku.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Bezpiecznego Kredyt udzielonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% wynosi: 3,77% (bez dopłaty: 9,62%) dla następujących założeń: kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 500.000,00 zł, okres kredytowania: 305 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie dwóch pierwszych cykli 60-cio miesięcznych: 7,14 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 9,10 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,90%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 2,20%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 2.529,72 zł przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 2.141,67 zł, łączna liczba rat: 305. Całkowity koszt kredytu 778.728,20 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 485.592,27 zł  (przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 206.864,07 zł), prowizja  za udzielenie kredytu: 0 % kwoty udzielonego kredytu, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania 0,00 zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank uwzględnił następujące koszty: koszt ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz koszt ubezpieczenia polisy na życie- 4000,00 zł.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 985.592,27 zł przy czym powyższa kwota uwzględnia dopłaty BGK w wysokości 206.864,07 zł. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu.

Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych dwóch cykli 60-cio miesięcznych, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 25 sierpnia 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

I Rata płatna 2023.09.25

Infolinia czynna Pon. - Pt.: 8:00-15:00

 • 71 398 00 60 (Koszt połączenia wg stawki operatora)
 • (42) 644 64 44 (poza godzinami i dniami pracy Banku - zastrzeżenia lub odblokowania dostępu do Systemu Bankowości Internetowej)

Zastrzeżenia kart dla Klientów

 • (48) 828 828 828 Całodobowa (Koszt połączenia wg stawki operatora)
 • (48) 86 215 50 00 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

Kod BIC Swift: POLUPLPR                                                                                                                                              Znajdziesz nas też tutaj

© 2023 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.