PEP

Szanowni Klienci,

w związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 roku Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, członkowie rodziny osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne, a także bliscy współpracownicy osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne proszone są o kontakt z właściwą Placówką Banku.W myśl przepisów osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne (tzw. PEP) są osoby fizyczne zajmujące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a)       szefowie państw, szefowie rządów, ministrowie, wiceministrowie, sekretarze stanu, podsekretarze stanu, w tym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów i wiceprezesi Rady Ministrów,

b)      członkowie parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłowie i senatorowie,

c)        członkowie organów zarządzających partii politycznych,

d)      członkowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziowie Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziowie sądów apelacyjnych,

e)       członkowie trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezes oraz członkowie Zarządu Narodowego Banku Polskiego,

f)       ambasadorowie, chargés d'affaires oraz wyżsi oficerowie sił zbrojnych,

g)      członkowie organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych oraz członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h)      dyrektorzy, zastępcy dyrektorów oraz członkowie organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,

i)        dyrektorzy generalni w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorzy generalni urzędów wojewódzkich oraz kierownicy urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

 

W myśl przepisów osobami znanymi jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne są:

a)       osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b)      osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

 

W myśl przepisów, przez definicję członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:

a)       małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b)      dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

c)       rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

 

Z poważaniem

Zarząd Banku Spółdzielczego w Oleśnicy

 

wróć do listy
Przeczytaj również

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Niedokonanie zmian ustawień na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.