• Aktualności
 • Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli Banku Społdzielczego w Oleśnicy

Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli Banku Społdzielczego w Oleśnicy

11-05-2023

logo_banku.png

Zawiadomienie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Oleśnicy zawiadamia, że na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy zwołuje

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Oleśnicy

 które odbędzie się 25 maja 2023 roku (czwartek) o godz. 1200

w sali konferencyjnej Hotelu „AMBER” z/s w Cieślach 47, 56-400 Oleśnica

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie Regulaminu Zebrania Przedstawicieli.
 3. Wybory przewodniczącego i sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybory komisji:
      1) mandatowo-skrutacyjnej,
      2) uchwał i wniosków,
 6. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej w sprawie stwierdzenia wymaganej liczby Przedstawicieli (sprawdzenie quorum).
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2022 r. oraz opinii biegłego rewidenta.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, w tym oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, polityki wynagrodzeń oraz samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej
  i skuteczności jej działania.
 10. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
      1) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2022 r.;
      2) udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
      3) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r.;
      4) oceny polityki wynagrodzeń;
      5) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania;
      6) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022;
      7) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022;
      8) określenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej
      9) na rok 2023;
    10) zbycia nieruchomości.
 13. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z przepisem § 24 ust. 2 Statutu Banku, w razie braku wymaganej liczby Przedstawicieli, ustala się drugi termin Zebrania w tym samym dniu o godz. 1230.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy, materiały będące przedmiotem obrad ZP są udostępnione do wglądu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy, ul. Wrocławska 36,  w godzinach 9:00 – 15:00.

 Zarząd                      
                                                                                         Banku Spółdzielczego w Oleśnicy

Kod BIC Swift: POLUPLPR                                                                                                                                              Znajdziesz nas też tutaj

© 2024 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.