Tryb i zasady rozpatrywania reklamacji

Klient Banku Spółdzielczego w Oleśnicy jest uprawniony do złożenia skargi lub reklamacji, a Bank jest zobowiązany do jej rozpatrzenia według poniższych zasad:

 1. Klient powinien zgłosić skargę lub reklamację do Banku niezwłocznie  po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. Bank rozpatruje skargi lub reklamacje złożone przez klientów Banku lub osoby działające w ich imieniu:

  1) w przypadku klientów indywidulanych w zakresie:

  a) transakcji płatniczych w terminie nie późniejszym niż 13 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia,
  b) kredytów konsumenckich w terminie nie późniejszym niż 10 lat od dnia zaistnienia zdarzenia,
  c) roszczeń związanych z prowadzonym rachunkiem bankowym oraz pozostałych typów skarg lub reklamacji w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zaistnienia zdarzenia.

  2) w przypadku klientów instytucjonalnych w zakresie:

  a) transakcji płatniczych w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc od dnia zaistnienia zdarzenia,
  b) kredytów w terminie nie późniejszym niż 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia,
  c) roszczeń związanych z prowadzonym rachunkiem bankowym oraz pozostałych typów skarg lub reklamacji w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zaistnienia zdarzenia.

 2. Skarga lub reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis zdarzenia budzącego zastrzeżenia oraz oczekiwania Klienta dotyczące rozpatrzenia skargi/reklamacji. Dodatkowo należy podać dane adresowe: imię, nazwisko / nazwę firmy, adres, nr Pesel/Regon. Klient powinien dołączyć wszelkie dokumenty związane z przedmiotem sprawy. Bank może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie dokumentacji zgłaszanej skargi lub reklamacji.
 3. Klient może złożyć skargę lub reklamację w następującej formie:

  1) pisemnej - w postaci papierowej drogą korespondencyjną lub poprzez złożenie pisma w placówce Banku;
  2) ustnej - w rozmowie bezpośredniej z pracownikiem Banku;
  3) elektronicznej na adres: reklamacje@bsolesnica.pl;
  na dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej Banku lub w Placówkach sprzedażowych.

 4. Bieg terminu rozpatrywania skargi lub reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu do Banku.
 5. Klient uprawniony jest do złożenia skargi lub reklamacji przez pełnomocnika, na podstawie prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.
 6. Bank udziela odpowiedzi na skargę lub reklamację w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji z zastrzeżeniem, że udzielenie odpowiedzi na skargę lub reklamację w wybranej formie nie może powodować wystąpienia ryzyka ujawnienia tajemnicy bankowej osobom nieuprawnionym. W uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy rozpatrzenia reklamacji lub skargi nie może zostać dotrzymany, Bank przed upływem tego terminu, informuje Klienta o przyczynie opóźnienia; wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.
 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi przez Bank nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania skargi lub reklamacji.
 8. W przypadku niedotrzymania przez Bank 30 dniowego terminu, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych 60 dniowego, skargę/reklamację klienta będącego osobą fizyczną, uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.
 9. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie skargi lub reklamacji.
 10. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających ze skargi/reklamacji, Klient może:

  1) zwrócić się do Zarządu Banku o ponowne rozpatrzenie skargi/reklamacji w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi;
  2) skorzystać z instytucji mediacji albo sądu polubownego przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, na zasadach określonych w regulaminie tej instytucji, dostępnej na stronie; www.zbp.pl,
  3) wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego (dotyczy osób fizycznych) - www.rf.gov.pl
  4) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego w drodze powództwa cywilnego.

 11. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.

 

 

Wypełnij fomularz reklamacyjny

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Niedokonanie zmian ustawień na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.