Skip to main content
  • Informacje i sprawozdania

Informacje i sprawozdania

Informacja o podmiotach współpracujących

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, działając zgodnie z art. 111 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, niniejszym informuje o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych mających dostęp do tajemnicy bankowej, którym Bank zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 ustawy Prawo bankowe powierzył wykonywanie określonych czynności:

  • Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów,
    KRS: 0000033391, NIP: 522-000-37-82, Regon: 010334578
FATCA

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy informuje, że od dnia 01.01.2017r. stał się instytucją zobowiązaną do przestrzegania Ustawy z dnia 9 października 2015r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA („Ustawa FATCA”). Zgodnie z w/w Ustawą na Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nałożony został obowiązek identyfikacji amerykańskiej rezydencji podatkowej Klientów Banku.
Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nie świadczy usług doradztwa podatkowego ani prawnego w ramach procesu klasyfikacji FATCA. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych prosimy o kontakt ze swoim radcą prawnym / doradcą podatkowym.

• Co to jest FATCA?
Reżim wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania pomiędzy Polską a USA na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. z 2015 r. poz. 1647), wykonywanej przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1712) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.


Ten akt prawny zobowiązuje instytucje finansowe (z krajów, które podpisały ze Stanami Zjednoczonymi, umowy międzynarodowe FATCA, w tym Polska) takie jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, instytucje powiernicze prowadzące rachunki dla amerykańskich podatników do przekazywania (za pośrednictwem Ministerstwa Finansów) amerykańskim organom podatkowym informacji dotyczących tych rachunków.


Uwaga: obowiązek przekazywania przez Bank Spółdzielczy w Oleśnicy informacji o rachunkach dotyczy tylko rezydentów podatkowych Stanów Zjednoczonych!


Klienci, którzy nie zostaną zidentyfikowani jako osoby fizyczne / podmioty podlegające FATCA, bądź złożą zgodnie z prawdą negatywne oświadczenie FATCA, nie muszą obawiać się, że jakiekolwiek dane dotyczące ich konta bankowego zostaną przekazane amerykańskim organom podatkowym.

• Jaki jest cel FATCA?
Podstawowymi celami FATCA są:
1) zapobieganie wykorzystywaniu przez amerykańskich podatników rachunków zagranicznych w celu uniknięcia opodatkowania zysków od inwestycji;
2) umożliwienie amerykańskiemu Urzędowi Podatkowemu pozyskiwania informacji o zagranicznych inwestycjach amerykańskich rezydentów podatkowych;
3) ograniczenie możliwości unikania opodatkowania przez amerykańskich rezydentów podatkowych i w rezultacie zwiększenie dochodów budżetu.

• Czy każdy Klient musi zostać poddany identyfikacji pod kątem FATCA?
Tak, każdy Klient musi zostać poddany identyfikacji pod kątem FATCA. Sposób identyfikacji różni się w zależności od tego w czyim posiadaniu jest rachunek (Klient indywidulany/ instytucjonalny) oraz okresu, w jakim została podpisana umowa rachunku. Bank będzie stosował Procedurę identyfikacji poszczególnych Klientów zgodnie z założeniami opisanymi w Umowie międzynarodowej FATCA oraz Ustawie o wykonywaniu umowy FATCA z dnia 9.10.2015 r.


• Jakie obowiązki spoczywają na Kliencie w związku z FATCA?
W związku z przestrzeganiem zapisów Ustawy FATCA, Bank zobowiązany jest do identyfikacji i weryfikacji Klienta pod kątem spełniania przez każdego Klienta przesłanek wskazujących na osobę amerykańską, nadania mu statusu osoby fizycznej lub podmiotu podlegającego FATCA oraz przekazania informacji o amerykańskim rachunku raportowanym właściwemu organowi.
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy w celu realizacji obowiązków nałożonych na niego na podstawie Ustawy o wykonywaniu umowy FATCA oraz Umowy międzynarodowej FATCA jest zobowiązany do identyfikacji statusu Klienta.
W związku z powyższym Klient obowiązany jest do:
- przedłożenia Bankowi w wyznaczonym terminie oświadczenia FATCA;
- przedłożenia Bankowi dodatkowych wyjaśnień i dokumentów wyłącznie w uzasadnionych wypadkach (w celu kompletnej weryfikacji jego statusu w razie zaistnienia wątpliwości co do prawidłowości oświadczenia);
- terminowego informowania Banku o każdorazowej zmianie okoliczności oraz danych deklarowanych w oświadczeniu FATCA.


• Jaki dokument powinien wypełnić Klient w ramach FATCA?
Standardowo jedyny dokument, jaki musi wypełnić Klient Banku Spółdzielczego w Oleśnicy to oświadczenie FATCA. Pracownik Banku poprosi o wypełnienie w/w oświadczenia w momencie podpisywania umowy o prowadzenie rachunków objętych FATCA.


• W jakim terminie Klient powinien przekazać oświadczenie FATCA?
Umowa międzynarodowa wskazuje, że standardowo pozyskanie oświadczeń FATCA powinno następować w momencie otwierania rachunku. Niemniej dla rachunków przejściowych (tzn. rachunków otwartych w okresie przejściowym, tj. między 01 stycznia a 30 kwietnia 2017r.) istnieje możliwość złożenia wymaganego oświadczenia FATCA w formie korespondencyjnej. Ostateczny termin przyjęcia wyżej wymienionych oświadczeń to 31 grudzień 2017 roku.


• Na jakiej podstawie prawnej Bank żąda od Klienta dokumentów związanych z FATCA?
Klient jest zobowiązany do przedstawienia oświadczeń oraz innych wymaganych przez Bank dokumentów na podstawie art. 19 ust. 5 Ustawy o wykonywaniu umowy FATCA. Zgodnie z tym samym zapisem, wszelkie oświadczenia są składane przez Klienta pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


• Co musi zrobić Klient w przypadku zmiany jego statusu FATCA?
W razie zmiany danych objętych oświadczeniem, Klient zobowiązany jest do powiadomienia Banku Spółdzielczego w Oleśnicy o takiej zmianie.


Informacja na temat statusu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy w rozumieniu amerykańskiej ustawy FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)


Foreign Account Tax Compliance Act (ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych, dalej ,,FATCA”), ma na celu zobligowanie wszystkich zagranicznych instytucji finansowych (w tym Bank Spółdzielczy w Oleśnicy) prowadzących rachunki osób i podmiotów podlegających opodatkowaniu w USA, do przekazywania amerykańskim organom podatkowym (Internal Revenue Service - Urząd Skarbowy Stanów Zjednoczonych, dalej IRS) informacji dotyczących tych rachunków, pod rygorem obciążenia 30% podatkiem wszystkich płatności dokonywanych na rzecz Banku (oraz jego klientów) mających swe źródło w USA.


W celu uniknięcia sankcji obciążenia podatkiem klientów Banku Spółdzielczego w Oleśnicy oraz wywiązania się
z obowiązków nałożonych na Bank Spółdzielczy w Oleśnicy na mocy Umowy z dnia 7 października 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych (IGA), Bank Spółdzielczy w Oleśnicy został zarejestrowany na portalu IRS, pod następującymi danymi: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, GIIN – 1SKLRK.99999.SL.616; uzyskując tym samym status Uczestniczącej Instytucji Finansowej (Registered Deemed-Compliant FFI).


Bank Spółdzielczy w Oleśnicy z dniem 01.01.2017r, rozpoczął procedurę identyfikacji, weryfikacji oraz raportowania klientów spełniających przesłanki FATCA. Status Uczestniczącej Instytucji Finansowej, oznacza, iż środki zgromadzone na rachunkach bankowych klientów Banku Spółdzielczego w Oleśnicy mające swe źródła w USA, są wolne od ryzyka obciążenia ich sankcją 30 % podatku, w myśl przepisów zawartych w amerykańskim Kodeksie Podatkowym (Internal Revenue Code), tym samym lokowanie środków na rachunkach w Banku Spółdzielczym
w Oleśnicy jest w pełni bezpieczne i korzystne, również dla klientów zagranicznych.


Niniejsza wiadomość odzwierciedla aktualny status Banku Spółdzielczego w Oleśnicy i jest publikowana wyłącznie w celach informacyjnych.

EURO-FATCA

INFORMACJE OGÓLNE:
Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe.


Celem realizacji powyższych zobowiązań, polski Parlament uchwalił Ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648), implementującą do polskiego porządku prawnego wymóg automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.


Działając w świetle ww. Ustawy, Bank Spółdzielczy w Oleśnicy zobowiązany jest określić, rezydencję podatkową swoich Klientów. W celu uzyskania tych informacji, Bank Spółdzielczy w Oleśnicy będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich Klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.


Jeżeli Klient okaże się rezydentem podatkowym innego kraju, Bank Spółdzielczy w Oleśnicy zobowiązany będzie do przekazania za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji na temat tych klientów, które w dalszej kolejności będą przekazywane do właściwych zagranicznych organów podatkowych.

WAŻNE INFORMACJE:
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, począwszy od dnia 01.05.2017 r. zwraca się do wszystkich Klientów zainteresowanych nabyciem następujących produktów bankowych: rachunków ROR, rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, lokat terminowych, rachunków powierniczych, otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych, kart kredytowych, o złożenie stosownego Oświadczenia dotyczącego rezydencji podatkowej, tj.:


Klient Indywidualny:
• Oświadczenie o rezydencji Klienta Indywidualnego (ORKI),
Klient Instytucjonalny
• Oświadczenie o rezydencji Podmiotu Klienta Instytucjonalnego (ORP),


Niezłożenie przez Klienta ww. Oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej uniemożliwi Bankowi prowadzenie dla tego Klienta umów ww. produktów bankowych.


Jednocześnie dla Klientów, którzy posiadają na dzień 30.04.2017 r. ww. produkty bankowe, Bank Spółdzielczy w Oleśnicy sam określi rezydencję podatkową, korzystając z informacji, które już posiada o swoich Klientach, zastrzegając sobie możliwość zwrócenia się z prośbą o dostarczenie i uzupełnienie brakujących informacji.


W przypadku pytań dotyczących indywidualnej sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nie świadczy usług doradztwa podatkowego.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:


• Czym jest CRS i EURO-FATCA?
W lutym 2014 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała nowy standard dotyczący automatycznej wymiany informacji w celach podatkowych (zwany potocznie „CRS”).


Model automatycznej wymiany informacji podatkowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej wprowadzony został do jej porządku prawnego dyrektywą Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r., która zmieniła dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (D. Urz. UE z 16/12/2014r. L 359/1) – (potocznie zwanym „EURO-FATCA”).


Z uwagi na powyższe okoliczności, regulacje dotyczące automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, potocznie określa się mianem „Euro-FATCA” alternatywnie „CRS”.


• Jaka jest podstawa prawna w Polsce dotycząca EURO – FATCA i kiedy wchodzi w życie?
W Polsce została uchwalona Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. 2017 poz. 648), która obowiązuje swoim zakresem instytucje finansowe począwszy od dnia 1 maja 2017 r.


• Kogo dotyczy EURO-FATCA?
EURO-FATCA dotyczy wszystkich Klientów Indywidualnych i Klientów Instytucjonalnych.


• Jakie produkty bankowe są objęte EURO-FATCA?
Produkty bankowe oferowane przez Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: rachunki ROR, rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze, karty kredytowe.


• Czy złożenie w banku Oświadczenia o rezydencji podatkowej w przypadku zawierania nowej umowy o produkt jest konieczne?
Tak. Stosownie do przepisów Ustawy pobranie Oświadczenia w toku otwierania rachunku jest elementem obligatoryjnym do jego otwarcia. W przypadku odmowy złożenia przez Klienta przedmiotowego Oświadczenia, Bank Spółdzielczy w Oleśnicy odmówi zawarcia stosownej umowy i otwarcia rachunku produktu.


• Jak często Klienci są zobowiązani do przekazywania informacji o swojej rezydencji podatkowej do Banku Spółdzielczego w Oleśnicy?
Po złożeniu przez Klienta w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy ważnego Oświadczenia, kolejne będzie konieczne jedynie w przypadku aktualizacji informacji danych osobowych lub jeśli Bank Spółdzielczy w Oleśnicy uzna, że status rezydencji podatkowej mógł ulec zmianie.

• Jakie informację Bank Spółdzielczy w Oleśnicy będzie przekazywał do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej?
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy będzie przekazywał informacje dotyczące Klienta (m.in. imię i nazwisko/ nazwę, adres/siedzibę, TIN –numer identyfikacji podatkowej) oraz posiadanych przez niego rachunków (m.in. identyfikator rachunku, saldo rachunku).


• Od czego zależy przynależność rezydencji podatkowej?
Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od kilku czynników m.in.: oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności. W przypadku pytań dotyczących kraju rezydencji podatkowej, każdy Klient zobowiązany jest skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy
w Oleśnicy nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.


SŁOWNIK UŻYWANYCH POJĘĆ:


• Aktywny NFE:
W typowych sytuacjach podmiot niebędący instytucją finansową:
- który w poprzednim roku kalendarzowym uzyskiwał mniej niż 50% dochodów pasywnych oraz mniej niż 50% aktywów posiadanych przez podmiot stanowią aktywa przynoszące dochód pasywny;
- którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na uznanym rynku papierów wartościowych;
- który jest powiązany z podmiotem, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na uznanym rynku papierów wartościowych;
- który jest podmiotem rządowym (rząd, podmioty rządowe, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty będące własnością danego państwa lub jednostek samorządu terytorialnego), organizacją międzynarodową;
- który nie prowadzi działalność gospodarczej przez okres dłuższy niż 24 miesiące, który inwestuje aktywa z zamiarem prowadzenia działalności niefinansowej;
- który stanowi kościół lub związek wyznaniowy.


• EURO – FATCA i CRS:
Reżimy automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania wdrażane do krajowego porządku prawnego Ustawą sporządzoną w oparciu o przepisy:
- dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 359, Tom 57 z 16.12.2014, str. 1);
- Common Reporting Standard, do której stosowania Polska zobowiązała się w podpisanym w dniu 29 października 2014 r. Wielostronnym porozumieniu właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych.

• Instytucja finansowa:
Instytucja finansowa, o której mowa w Ustawie, tj.:
- instytucja depozytowa (typowo: bank),
- instytucja powiernicza (typowo: dom maklerski),
- podmiot inwestujący (typowo: towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne),
- zakład ubezpieczeń.


• Klient Indywidualny:
Osoba fizyczna nieprowadząca (w tym osoby fizyczne o ograniczonej zdolności do czynności prawnych), jak i prowadząca działalność gospodarczą, rolnik wykonujący indywidualnie działalność rolniczą (jedna osoba fizyczna niezależnie od roli, w której występuje).


• Klient Instytucjonalny, podmiot:
Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, spółka cywilna, Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe, Szkolne Kasy Oszczędnościowe, komitety oraz rady.


• oświadczenie o rezydencji klienta indywidualnego (ORKI):
Oświadczenie stosowane przez Bank celem określenia rezydencji podatkowej posiadacza rachunku będącego klientem indywidualnym, stanowiące Załącznik nr 1 do Instrukcji. Oświadczeniu towarzyszy informacja CRS dla klienta indywidualnego oraz informacja FATCA dla klienta indywidualnego.


• oświadczenie o rezydencji klienta instytucjonalnego (ORP)
Oświadczenie stosowane przez Bank celem określenia rezydencji podatkowej posiadacza rachunku będącego klientem instytucjonalnym, stanowiące Załącznik nr 2 do Instrukcji. Oświadczeniu towarzyszy informacja CRS dla klienta  instytucjonalnego oraz informacja FATCA dla klienta instytucjonalnego.


• Pasywny NFE:
Podmiot niebędący instytucją finansową i aktywnym NFE.


• Rezydencja podatkowa:
Miejsce podlegania nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (od całości globalnie uzyskiwanych dochodów).


• Rezydent:
Podatnik podlegający na terytorium danego państwa obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.


• TIN (ang. Tax Identification Number):
Numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik (w przypadku braku takiego numeru), stosowany przez państwo rezydencji do identyfikacji osoby fizycznej lub podmiotu w celach podatkowych (w tym NIP lub numer PESEL).

Kod BIC Swift: POLUPLPR                                                                                                                                              Znajdziesz nas też tutaj

© 2024 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.