Skip to main content
 • Zasady ładu korporacyjnego

Zasady ładu korporacyjnego

Oświadczenie o stosowanie Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
Zarząd Banku Spółdzielczego w Oleśnicy oświadcza, że Bank i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia. Zasady określają relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku, w tym relacje z Klientami, Udziałowcami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych Banku.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Oleśnicy informuje, że w stosowaniu powyższych Zasad uwzględnił zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności, specyfiki Banku oraz jego możliwości technicznych i organizacyjnych. W związku z powyższym informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo następujących Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych:

 1. § 8 ust. 4 w części dotyczącej zapewnienia możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.
  Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuje się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 14 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.
 2. § 11 dotyczącego transakcji z podmiotami powiązanymi.
  Uzasadnienie: Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 3. § 12 ust. 1 i 2 dotyczącej odpowiedzialności udziałowców za niezwłoczne dokapitalizowanie Banku w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania kapitałów własnych Banku na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także, gdy wymaga tego bezpieczeństwo Banku.
  Uzasadnienie: Członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów. Bank nie będzie wdrażał tej zasady, z uwagi na fakt, że:
  • ustawa z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze nie przewiduje możliwości nałożenia z góry obowiązku deklarowania dalszych udziałów na pokrycie strat spółdzielni, w wysokości z góry nieokreślonej, szczególnie w sytuacji, gdy fundusz udziałowy spółdzielni i liczba członków jest zmienna;
  • nałożenie takiego obowiązku spowodowałoby brak możliwości pozyskiwania kolejnych udziałowców, względnie ryzyko utraty tych, którzy obecnie są udziałowcami;
  • Zebranie Przedstawicieli jest władne dokonać zmiany Statutu Banku, poprzez zwiększenie minimalnej ilości udziałów i zapewnić w ten sposób możliwość utrzymania kapitałów na wymaganym poziomie.
 4. § 13 i § 19 dotyczące organu zarządzającego i nadzorującego.
  Uzasadnienie: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy stosuje zasady bardziej rygorystyczne niż wynikające z powyższych przepisów Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.
 5. § 53 - § 57 dot. wykonywania uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta.
  Uzasadnienie: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nie posiada w ofercie usług tego typu.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Oleśnicy

pdf Struktura organizacyjna

pdf Zasady ładu korporacyjnego

pdf Ocena rady nadzorczej

Kod BIC Swift: POLUPLPR                                                                                                                                              Znajdziesz nas też tutaj

© 2024 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.