Konto osobistePOL-Konto

0*
  • Otwarcie rachunku – bez opłat
  • Prowadzenie konta – bez opłat1
  • Wpłaty i wypłaty gotówkowe – bez opłat2
  • Wydanie i wznowienie karty Visa Classic Debetowa – bez opłat
  • Przelewy krajowe ELIXIR – bez opłat5
Sprawdź

OszczędnościLokata Standard

Lokata Standard daje możliwość korzystnego i dogodnego dla Klienta ulokowania wolnych środków finansowych.

Sprawdź

Kredyt gotówkowy Kredyt Szybka Gotówka do 36M

8000 min 1000 zł max 120000 zł
36 min 1 max 36
Twoja rata 0
Komunikat dotyczący weryfikacji dokumentów potwierdzających umocowanie beneficjentów w ramach PFR

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy. W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są: informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia. W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie. Należy pamiętać, że: 1) Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane; 2) Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik. Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie powinny być zgodne ze wzorem zawartym w Regulaminie PFR i należy przedłożyć je wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokumenty: Pełnomocnictwo lub Oświadczenie należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału: W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym: ·        na adres mailowy: depozyty@bsolesnica.pl z tytułem „PFR – dokumenty” W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi (oryginały): ·        osobiście do Centrali Banku – Wydział Depozytów o, 56-400 Oleśnica, ul.Wrocławska 36, ·        przesłać pocztą/kurierem na adres: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy ul. Wrocławska 36, 56-400 Oleśnica (z adnotacją „PFR – dokumenty”) Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, należy dostarczyć do Banku wydruk z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający umocowanie Beneficjenta. W przypadku spółki handlowej w imieniu, której Umowę Subwencji Finansowej zawarła osoba upoważniona do jednoosobowej reprezentacji firmy zgodnie z KRS na dzień zawarcia Umowy, należy dostarczyć do Banku aktualny odpis z KRS, jeśli został pobrany na dzień zawarcia Umowy Subwencji lub pełny odpis z KRS, jeśli został pobrany na dzień złożenia dokumentów do Banku. Wydruk z bazy CEiDG oraz odpis KRS należy przekazać do Banku osobiście (Centrala Banku – Wydział Depozytów, ul. Wrocławska 36, 56-400 Oleśnica) lub przesłać pocztą na adres: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy przy ul. Wrocławskiej 36, 56-400 Oleśnica Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r. W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Niedokonanie zmian ustawień na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.