Skip to main content
  • Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Szanowni Klienci,

zgodnie z brzmieniem art.56 Prawa Bankowego dotyczącego dyspozycji wkładem na wypadek śmierci o brzmieniu:

Art. 56.

  1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
  2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
  3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
  4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
  5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
    Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.

Art. 56a.

  1. Bank jest obowiązany przy zawieraniu umowy rachunku, o którym mowa w art. 56 ust. 1, poinformować w sposób zrozumiały dla posiadacza rachunku o możliwości wydania przez niego dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz o treści art. 56.
  2. W przypadku powzięcia przez bank informacji o śmierci posiadacza rachunku, który wydał dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, bank jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić wskazane przez posiadacza rachunku osoby o możliwości wypłaty określonej kwoty.

Istnieje możliwość złożenia zapisu na wypadek śmierci przez Posiadaczy rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych oraz rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykluczeniem rachunków wspólnych a także rachunków osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych. Powyższą dyspozycję mogą Państwo złożyć w dowolnej Placówce Banku Spółdzielczego w Oleśnicy.

Równocześnie informujemy, że jeżeli umowa w części dotyczącej rachunku oszczędnościowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej została zawarta po dniu 1 lipca 2016 r. na czas określony dłuższy niż 10 lat, albo jeśli na skutek odnowienia umowa rachunku oszczędnościowego lub rachunku lokaty wiązałaby dłużej niż 10 lat od daty zawarcia, to warunkiem jej odnowienia będzie wydanie przez Posiadacza rachunku stosownej dyspozycji. Brak dyspozycji będzie skutkować wygaśnięciem umowy.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Oleśnicy

Kod BIC Swift: POLUPLPR                                                                                                                                              Znajdziesz nas też tutaj

© 2024 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.