Skip to main content
 • Aktualności
 • Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Oleśnicy

Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Oleśnicy

22-04-2024

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Banku Spółdzielczego w Oleśnicy zawiadamia,
że na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy zwołuje
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OLEŚNICY,
które odbędzie się 7 maja 2024 roku (wtorek) o godz. 12:00
w sali konferencyjnej Hotelu „AMBER” z/s w Cieślach 47, 56-400 Oleśnica

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie Regulaminu Zebrania Przedstawicieli.
 3. Wybory przewodniczącego i sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybory komisji:
  1. mandatowo-skrutacyjnej,
  2. uchwał i wniosków,
  3. ds. oceny odpowiedniości.
 6. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej w sprawie stwierdzenia wymaganej liczby Przedstawicieli (sprawdzenie quorum).
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2023 r. oraz opinii biegłego rewidenta.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, w tym oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, polityki wynagrodzeń oraz samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania.
 9. Omówienie zmian w Polityce oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
 10. Przedstawienie zmian w Statucie Banku.
 11. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.
 12. Dyskusja i wolne wnioski.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2023 r.;
  2. udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023;
  4. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023;
  5. przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r.;
  6. oceny polityki wynagrodzeń;
  7. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania;
  8. oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej;
  9. uchwalenia Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w BS w Oleśnicy;
  10. przyjęcia zmian w Statucie Banku i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu;
  11. określenia najwyższej sumy zobowiązań;
  12. określenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2024;
  13. zbycia nieruchomości.
 14. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z przepisem § 24 ust. 2 Statutu Banku, w razie braku wymaganej liczby Przedstawicieli, ustala się drugi termin Zebrania w tym samym dniu o godz. 12:30.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy, materiały będące przedmiotem obrad ZP są udostępnione do wglądu w Banku Spółdzielczym
w Oleśnicy, ul. Wrocławska 36, w godzinach 9:00 – 15:00.

Zarząd
Banku Spółdzielczego w Oleśnicy

Kod BIC Swift: POLUPLPR                                                                                                                                              Znajdziesz nas też tutaj

© 2024 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.