Skip to main content
  • Stawki referencyjne

Stawki referencyjne

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) to referencyjna wysokość oprocentowania mówiąca o tym po jakiej stopie (w ujęciu rocznym) banki są gotowe pożyczyć pieniądze innym bankom.
Stawka WIBID (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) to referencyjna wysokość oprocentowania mówiąca o tym po jakiej stopie (w ujęciu rocznym) banki są gotowe przyjąć pieniądze od innych banków.
Stawki referencyjne wyznaczane są jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez banki działające w Polsce, które są uczestnikami panelu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, po odrzuceniu wielkości skrajnych. Banki podają stawki oprocentowania (w ujęciu rocznym), po jakich są gotowe przyjąć pieniądze od innych banków (WIBID) lub pożyczyć pieniądze innym bankom (WIBOR), o godz. 11:00 każdego dnia roboczego. Proces wyznaczania wartości WIBID nazywany jest fixingiem WIBID, a WIBOR - fixingiem WIBOR.
Proces wyznaczania stawek WIBID i WIBOR jest szczegółowo regulowany przez Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR. Administratorem stawek WIBID i WIBOR od dnia 30 czerwca 2017 r. jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowane są m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/.
Merytoryczny nadzór nad wszystkimi aspektami opracowywania stawek referencyjnych pełni Komitet Nadzorczy GPW Benchmark S.A.
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy stosuje stawki referencyjne WIBID 1M i WIBID 3M (dla produktów depozytowych) oraz WIBOR 1M i WIBOR 3M (dla produktów kredytowych), zgodnie z obowiązującą w Banku Tabelą oprocentowania rachunków w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy oraz Tabelą oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy.
Dla produktów bankowych oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej, których wartość oprocentowania ustalona została, jako stopa referencyjna WIBID dla terminu1 miesiąca i WIBOR dla terminu 1 miesiąca skorygowana o marżę Banku, Bank dokonuje zmiany wysokości stopy procentowej obowiązującej w trakcie trwania Umowy w okresach miesięcznych. Nowa wysokość stopy procentowej ustalana jest w oparciu o stawkę WIBID1M/WIBOR1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego i obowiązuje w kolejnym miesiącu kalendarzowym następującym po ustaleniu stawki WIBID1M/WIBOR1M.
Dla produktów bankowych oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej, których wartość oprocentowania ustalona została, jako stopa referencyjna WIBID dla terminu 3 miesięcy i WIBOR dla terminu 3 miesięcy skorygowana o marżę Banku, Bank dokonuje zmiany wysokości stopy procentowej obowiązującej w trakcie trwania Umowy w okresach kwartalnych. Nowa wysokość stopy procentowej ustalana jest jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, to jest z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału kalendarzowego i obowiązuje w kolejnym kwartale kalendarzowym następującym po ustaleniu stawki WIBID3M/WIBOR3M.
Zmiana wysokości stopy referencyjnej, o której mowa wyżej, skutkuje podwyższeniem lub obniżeniem oprocentowania danego produktu bankowego.

Kod BIC Swift: POLUPLPR                                                                                                                                              Znajdziesz nas też tutaj

© 2024 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.